<< Til forsiden

 

Information

l

Aktivitetskalender

l

Foreningen

l

Bestyrelsen

l

Billeder

l

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referater

Vedtægter

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968.
Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978, den 9. juni 2001, d. 24.juni 2017 og d. 22. juni 2019.

§1

Foreningens navn er Bøstrup Strand Grundejerforening – forkortet BSG.  Foreningen er hjemmehørende i Skive Kommune.  Foreningen er stiftet i henhold til den tinglyste deklaration på grundene i sommerhusområdet Mosevej og Lyngvej og Skive Kommunes Lokalplan nr. 166 af marts 2006 vedr. Bronzehøjen etape 1 og består af ejerne af sommerhusgrunde og lodsejerne, så længe disse har grunde at sælge.

 

§2

Foreningens formål er:

a)- at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser over for myndigheder og andre.

b)- at varetage de fælles opgaver, der påhviler foreningen ifølge deklarationen samt påse, at deklarationen bliver overholdt.

 

§3

Foreningen vedligeholder de gennemgående veje og stamvejen Bronzehøjen og bestyrelsen kan i enkelte tilfælde lade foretage snerydning af disse.  Den enkelte grundejer er ansvarlig for skader på fællesvej opstået ved byggeri, flytning og lignende tung kørsel og er forpligtede til at udbedre/erstatte sådanne skader.

 

§4

Hvert medlem betaler et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen.

Kontingentet dækker udgifter til vedligeholdelse af veje og fællesarealer, arrangementer m.m.

Et medlem, der har flere bebyggede grunde, betaler kontingent for hver af disse grunde.

Kontingentet indbetales til foreningens kasserer senest den 1. september.

Foreningen er berettiget til, eventuelt ad retslig vej, at opkræve skyldige beløb med tillæg af omkostninger.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Ved ejerskifte har et udtrædende medlem intet krav mod foreningen på tilbagebetaling af

erlagte ydelser eller på foreningens formue.

 

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller 1 medlem forlanger skriftlig afstemning.

Hver medlem har ret til en stemme for hver grund han/hun ejer og som betaler kontingent til grundejer-foreningen for. Hver grund har kun en stemme uanset om den ejes af flere personer.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan repræsentere mere end 3 stemmer udover sin egen. Over dette føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

§6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved opslag eller mail til hvert enkelt medlem, til den af denne sidst opgivne adresse og med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg.

7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til formanden skriftligt eller pr. e-mail, senest 3 uger før generalforsamlingen.

Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

 

§7

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter en af mindst 1/3 af medlemmerne til bestyrelsen indgivet skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsordenen for generalforsamlingen.

Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede, eventuelt ved fuldmagt, ved dennes begyndelse, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

§8

Generalforsamlingens beslutning træffes ved almindeligt stemmeflerhed, men til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter kræves at mindst 1/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. På denne kan vedkommende beslutning gyldig vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de mødendes antal, er for forslaget.

 

§9

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. På generalforsamlingen vælges formand og kasserer, og bestyrelsen fordeler de øvrige tillidsposter.

På lige årstal: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.

På ulige årstal: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Valgene til bestyrelsen gælder for 2 år.

Der vælges endvidere for 1 år ad gangen 2 Suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant.

Generalforsamlingen kan fastsætte et vederlag til formand, kasserer og sekretær.

 

§10

Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen.

 

§11

Ved ejerskifte og salg af de resterende grunde er sælgeren forpligtet til senest 1 måned efter salget at give foreningens formand meddelelse om købers navn, bopæl og evt. telefonnummer eller e-mail.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling onsdag, den 25. september 1968.

Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978, den 9. juni 2001, den 24. juni 2017og den 22. juni 2019.Matr. nr. 5b,6g,9a,10n,8a,8i,11g, 4g,11a,3a,7a,6d,
13a,5a, 10i,6b,12g,12h,12i,12k,12l, 12m,12n,12o,
12p,12q,12r,12s,12t,12u,12v,12x,12y,
Bøstrup by, Ørslevkloster sogn.

Deklaration
For at skabe og vedligeholde pæne og velordnede natur- og bebyggelsesforhold i det område af Bøstrup by, Ørslevkloster sogn, som er udlagt til sommerhusområde, og som er vist på vedhæftede rids, giver undertegnede ejere af matr.
nr.5b,6f,6g,9a,10n,8a,8i,11g,4g,11a,4a,3g,7a,6d,
13a,5a,10i,6b,12g,12h,12i,12k,12l,12m,12n,12o,
12p,12q,12r,12s,12t,12u,12v,12x,12y,
Bøstrup by, Ørslevkloster sogn, tilladelse til, at der på vore ejendomme som gældende for os og efterfølgende ejere samt sommerhusparceller heraf, tinglyse følgende servitutbestemmelser:

 1. Samtlige veje skal udlægges i den bredde som angivet på vedhæftede udstykningsforslag, og som er udarbejdet af landinspektør K. Balling Engelsen, Skive, dateret august 1965.
 2. Samtlige grunde skal udstykkes i størrelse af mindst 2500 m² og yderligere udstykning af parcellerne må ikke ske, når grundene hermed nedbringes under 2500 m².
 3. På hver sommerhusgrund må kun opføres et sommerhus, som skal opfylde de på opførelsestidspunktet gældende regler for så vidt angår sommerhusbebyggelse.

  Der må kun bygges i en etage med evt. udnyttet tag- og kælderetage, idet dog kælderetagen ikke må anvendes til beboelse. Husets facader og tag skal holdes i diskrete farver, evt. tvivlsspørgsmål afgøres af Naturfredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds. Påbegyndelse af byggeri må ikke finde sted, før projektet er indsendt til og godkendt af Viborg amtsråd.
 4. Sommerhusgrundene må ikke benyttes til oplagsplads af nogen art, og skal holdes i forsvarlig stand.
 5. Ingen sommerhusgrund eller flere sommerhusgrunde samt fællesarealet må indrettes til campingplads, cafeteria m.m.
 6. På sommerhusgrundene må ikke opføres virksomheder eller andre ting, som kan medføre ulemper for de omboende, særlig med hensyn til støj, røg, larm eller ildelugt, og der må ikke på de udstykkede sommerhusgrunde holdes kreaturer, heste, kaniner, pelsdyr, høns eller andre husdyr, dog er det tilladt at holde hund og kat, men hundekennel eller lign. må ikke drives.
 7. Beplantning i skel og langs veje må ikke overstige 2.00 m i højde, dog skal beplantning mod vej trækkes mindst 60 cm indenfor vejskellet og således at grene m.m. ikke kommer til at rage ud over vejarealet.

  På hver sommerhusgrund skal indrettes parkeringsplads for mindst 2 biler.

 8. Vandforsyning til de forskellige parceller skal ske fra et af de to i området beliggende fælles vandværker, som er godkendt af landvæsenskommissionen. Ingen parcel må bebygges før der er ført stikledninger med vand frem til parcellerne fra det pågældende vandværk.

  Når 40 % af parcellerne i det af vedhæftede udstykningsforslag omfattede område, bestående af matr. nr. 5b,6f,6g,9a,10n,8a,8, 11g,4g,11a,4a,3a,7a,6d, 13a,5a,10i og 6b Bøstrup by, Ørslevkloster sogn, er solgt, skal hele området kloakeres efter en af landvæsenskommissionen godkendt kloakeringsplan, såfremt dette forlanges af sundhedsmyndighederne og Viborg amtsråd.
 9. Sommerhusejerne skal i forbindelse med anlæg af vandledninger, el-forsyning, kloakledninger og andre fælles ledninger tåle, at disse såfremt det er nødvendigt og uden betaling, føres over deres grunde.
 10. Enhver køber af en sommerhusgrund er pligtig til at være medlem af den grundejerforening, som skal oprettes, når mindst 50 grunde er solgt, og til denne at betale kontingent, bidrag til nyanskaffelser, vedligeholdelse af fællesarealer, veje m.v.

  Grundejerforeningen skal når fællesarealet i midten af området er udlagt, drage omsorg for, at der langs ydergrænsen beplantes et 6 m bredt bælte af træer, og til dette bæltes anskaffelse er enhver sommerhusejer pligtig til at deltage.

  Grundejerforeningen er pligtig til at foranledige udfærdiget projekt for vand, vej og kloak samt afholde udgifterne herfor, endvidere skal grundejerforeningen betale for udførelsen af modningsarbejderne.

  Grundejerforeningen er pligtig til at overtage de private veje og andre fællesarealer, når dette forlanges af ejerne af restejendommene, men da til et beløb af 0 kr., dog skal grundejerforeningen betale samtlige omkostninger ved handelen.

  Enhver sælger af sommerhusgrunde er pligtig til at være medlem af grundejerforeningen, så længe han har sommerhusgrunde tilbage at sælge og med samme rettigheder og pligter som for købere.
 11. Fællesarealerne skal henligge som eksisterende terræn, og det påhviler grundejerforeningen at holde dem ryddede for affald.

  Vedr. beliggenhed og udstrækning af fællesarealer, henvises til det med grøn farve angivne arealer på vedhæftede udstykningsforslag.
 12. Enhver grundejer er pligtig til at lade affald bortkøre, og når grundejerforeningen er oprettet, da skal denne etablere fælles renovationsafdeling, evt. i forbindelse med sognerådet.

Nærværende deklaration begæres tinglyst som hæftelse på forannævnte matr. nr., samt på de matr.nr. med hvilken disse er noteret som landbrugsejendomme eller samlet fast ejendom, - forud for al pantegæld.

Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder, henvises til ejendommens blade i tingbogen. Påtaleretten tilkommer Viborg amtsråd, Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt ejerne af matr. nr. 5b,6f,6g,10a,8a,8i,11g,4g,11a,4a,3a,7a,6d,13a,5a 10i,6b,2g,12h, smst., så længe disse er ejer af en eller flere parceller samt fællesarealer.

Bøstrup, den 22. november 1965.

Som ejer af matr. nr. 5b: Henry Pedersen
6f,6g,9a: Aage E. Jensen
10n: Jens Christensen
8a,8i: Nikolaj Thomsen

som ejer af matr. nr. 11g: Agnete Gravgaard
4a: Gustav Graugaard
4g,11a: Johannes Kjølhede
3a: Hans Kjær
7a,6d: Svend Aksel Jensen
13a: Svend Aage Christensen
5a,10i: Knud V. Nielsen
6b: Emil Nielsen
12g,12h,12i,12k,12l,12m,12n,12o,12p,12q,12r,12s,
12t,12u,12v,12x,12y: Jørgen Stensgaard

Til vitterlighed
Navn: K. Balling Engelsen
Stilling: Landinspektør
Adresse: Skive

Navn: Husted Pedersen
Stilling: Advokat
Adresse: Skive

 

Lokalplan 166 Skive Kommune

Lokalplan 166 skive kommune.pdf (klik for at læse)

Download Vedtægter som PDF

 

Download Deklaration som PDF

Download Lokalplan 166 som PDF